3. Problemformulering og Afgrænsning

3.1 Specialets formål

Projektets formål er, med udgangspunkt i den kendte litteratur om fokusgrupper, at beskrive disse. Med dette som grundlag vil vi sondere - udforske forhold ved online fokusgrupper, som er mindre kendte, og fortsætte til eksplorativt at bevæge projektet til at udvikle et koncept, der anviser metoder til afholdelse af virtuelle fokusgrupper.

Dette fører til følgende problemformulering:

3.2 Problemformulering

Hvilke forhold har indflydelse på transformering af fokusgruppemetoden som undersøgelsesform fra den traditionelle mødeform til et virtuelt miljø?

Hvilken udvikling af metoder, færdigheder hos deltagere, hvilke tekniske muligheder kræver det?
Hvilke systemer og værktøjer kan matche betingelserne for en fokusgruppeundersøgelse?
Hvordan kan en virtuel ramme for gennemførelse af et online virtuelt miljø for fokusgruppeinterview etableres?

3.3 Afgrænsning

Projektet har først og fremmest fokus på selve fokusgruppemetoden som proces. I vores undersøgelser fokuseres der ikke på de indholdsmæssige resultater, der kan komme ud af en given fokusgruppe – i rapporter, transskriberinger, videooptagelser osv., - men vi koncentrerer os med de metoder og hjælpemidler, der indgår i processen. Det indgår kun i begrænset omfang hvilke konkrete typer af opgaver, der egner sig til fokusgrupper, - i forbindelse med projektets empiri beskæftiger vi os med spørgsmålet om hvilke emner, der måtte egne sig bedre end andre til en virtuel metode i forhold til andre metoder

I forbindelse med praksisfællesskabets læringsbegreb koncentrerer vi os mere om den sociale interaktion og dialog, end egentlig læring og kommunikation. Vi inddrager relevante felter om grupper – psykologi og organisation – i et begrænset omfang, specielt med henblik på at undersøge praksisfællesskabet.

Vi inddrager begrebet ’Awareness’, men det skal bemærkes, at vi ikke går i dybden med dette flet, det ville føre til et andet og selvstændigt projekt. Vi anvender begrebet til at definere vores videnskabelige ramme, og forholder aktivitetsteorien hertil.

Det er væsentligt at den teoretiske del af projektet bliver sat i relation til en praktisk virkelighed, og derfor lægger vi vægt på at gennemføre også en konceptuel og applikationsmæssig del af projektet, hvor teorien bliver afprøvet, og udmøntet i forslag til reel brug.