5.3.4 Awareness - L

I forbindelse med Kapitel 5.3.2 konkluderede vi, at der i VFG-forsøget kunne ses antydninger af et praksisfællesskab. Et praksisfællesskab hvor interaktionen og kommunikationen er medieret af computeren, som artefakt. At kommunikationen medieres betyder uvilkårligt, at mennesket skal forholde sig til denne situation og være opmærksomt (aware).

Begrebet kan grundlæggende defineres som forskellige grader af det: at have kendskab til eller forståelse for noget /nogle og tage hensyn til det, at have bevidsthed om at ’noget eksisterer’, ’at være opmærksom på … ’, ’at have en viden om og/eller indsigt i’.

Begrebet ’Awareness’ hænger uomtvisteligt sammen med CMC og det antager mange vinkler både i forhold til software, teknik og mennesket, som Caroll arbejder med i Activity Awareness, se Kapitel 5.3.1.   

Awareness indgår således på mange leder og kanter i det at arbejde og navigere virtuelt. I nedenstående figur, har vi forsøgt at illustrere begrebet i forhold til projektet.


Awareness i virtuel læring: ”Processen hvorved samarbejdende menneskers uformelle og formelle forståelse af hinanden og hinandens aktiviteter skabes gennem computerstøttet kommunikation”. Sådan har Gitte Stoltenberg (Stoltenberg 2004: slide 2) defineret begrebet i sin Ph.D. afhandling.

Den menneskelige interaktion – fællesskabet i gruppen, forståelsen for deltagernes involvering, interesse, engagement, er fænomener, der skaber en forbindelse til begrebet ’fælles repertoire’ – se ovenfor i kap. 5.3.2.

Informationshåndteringens ’Awareness’ sætter med Caroll fokus på kollaboratørernes behov for at kende til hinandens tilstedeværelse, at kende hinandens ressourcer og den relevante viden og baggrund hos de øvrige, forventninger og indstillinger til samarbejdet og dets mål.

Selve emnet indeholder muligheder og begrænsninger i forhold til ’Awareness’. Man kan ikke debattere alt, selve det, at man bevæger sig i et ’offentligt rum’, vil give anledning til begrænsninger i f.eks. personfølsomme emner, selvudlevering. Dog vil man undertiden opleve, at mediet giver anledning til, at den enkelte føler en anonymitet, og dermed overskrider disse grænser.

Moderator har i sin anvendelse af ordstyrerrollen, sine oplæg og tildeling af roller til de enkelte deltagere, opmuntring eller styring, helt centrale muligheder for at etablere grundlaget for den enkelte deltagers ’Awareness’ – moderator har ansvaret.

Mediet – programfladens udformning har en stor betydning for deltagerens oplevelse af ’Awareness’. Design og layout, navigation er vigtige for deltagerens oplevelse af det virtuelle rum. Detaljer, som f.eks. at der er ikoner, som viser, hvem der taler, eller er ved at skrive en tekst i chatten, kan give en oplevelse af at ’der sker noget’, billederne af de øvrige deltagere kan rumme informationer, der supplerer teksten, og forstærke følelsen af at være til stede sammen.