5.4 Sammenfatning af det teoretiske grundlag - L

Udgangspunktet med den ’medierende trekant’, fører med aktivitetsteorierne frem til et fællesskab, hvor Caroll udbygger medieringen med at sætte fokus på interaktionen.

Med Wengers beskrivelse af praksisfællesskaber, bliver det tydeliggjort, at der er behov for at inddrage sociale regler, rolle- eller arbejdsfordelinger, således at der ud fra et fælles repertoire, kan ske en meningsforhandling, og meningsudvikling.

Caroll inddrager netop ’praksisfællesskabet’ i sin model af interaktionen, hvor der er tale om fælles udgangspunkter mellem Wenger og Caroll. ’Common ground’ er fundamentet, hvorfra der sker en videns- eller holdningsudvikling (Human development) med inddragelse af den enkeltes sociale kapital.

I selve rekrutteringen af deltagere er der etableret et første trin i grundlaget på at skabe et praksisfællesskab under selve fokusgruppen.

Under selve forløbet vil engagementet, interessen være bærende for gruppens interaktion, og dermed for den fælles virksomhed.

Mediet – program eller platform - skal være midlet til at deltagerne interagerer, og derfor skal det facilitere ’Awareness’ – ikke blot i den vidensmæssige og mentale sammenhæng, men også i det brugerinterface, der er det praktiske redskab.