5. Teori

De teoretiske overvejelser om konventionelle fokusgrupper baseres på Bente Halkier og David Morgan, som er en af guruerne indenfor feltet.

I litteraturen om online fokusgrupper er der taget udgangspunkt i Bloor et. al og Stewart et. al, samt en del videnskabelige artikler, som det fremgår af de enkelte afsnit. Artikler fordi, emnet er ikke beskrevet særlig meget på nuværende tidspunkt, og fordi vi ønsker at aktualisere problemstillingen og bringe den seneste research i spil.

I den anvendte litteratur samt artikler henvises der ofte til hinanden, derfor vurderes de som troværdige kilder.

Projektets teoretiske forståelsesramme funderes i aktivitetsteorien med udgangspunkt i Cole og Engeströms version af Vygotskys Medierende trekant. Der inddrages artikler om begrebet ’Activity-awareness’ og Wengers praksisfællesskaber.

5.1 Fokusgrupper - L

En fokusgruppe er en særlig form for interview, hvor en gruppe mennesker som er rekrutteret ud fra f.eks. demografiske kriterier og samlet af forskere eller studerende for at diskutere et bestemt emne, hvor en moderator har til opgave, at deltagerne holder fokus på emnet. (Halkier 2003: 7 ).

Halkier nævner det er blevet ret trendy at bruge fokusgruppeinterview både pga. den tidsbesparende faktor og udbyttet. Vi vil undersøge feltet, fordi vi mener, at computer medieret kommunikation (CMC) bliver en større og større naturlig og betydelige del af kommunikationsformerne. Derfor må der være muligheder for at denne form for kommunikationskultur kan omsættes til en virtuel interviewform.

I projektet undersøger vi, under hvilke omstændigheder et FFG-interview kan gennemføres i et synkront hhv. asynkront virtuelt miljø. Vi sætter i dette afsnit fokus på selve procesudviklingen af en virtuel interviewmetode, med afsæt i teorien om traditionelle fokusgrupper.