6.3.3 Krav til platform og funktionalitet - N

Der er to grundlæggende muligheder:

’Outsourcing’:Der findes udbydere, som stiller platform og programmer til rådighed fra deres installationer – og dermed varetager al drift. Det er som regel gratis for brugeren, eller mod betaling – typisk ikke for den enkelte bruger, men for den, der skal være ’vært’ for VFG – i form af en licensberegning, der bygger på antal brugere som parameter.

’Egen drift’: Andre produkter sælges som serverbaseret software, der skal installeres på en server hos den virksomhed, der skal gennemføre VFG. Denne løsning ses også anvendt på den måde, at den gennemførende virksomhed har sine installationer placeret hos en driftsudbyder, men under forhold, hvor anskaffelse og drift hviler på den enkeltevirksomheds aftaler og forhold.

Der findes et antal produkter, der stilles til rådighed efter Open Source – og GNU principper(fodnote 1), hvor selve programmerne er gratis tilgængelige. Man skal dog her være opmærksom på, at selve installationen – ressourceforbrug i form af systemkyndige folk ikke mindst - udgør en meget væsentlig del af omkostningerne ved en sådan anskaffelse. I vores undersøgelse af tilgængelige produkter har vi ikke fundet nogle, der som en samlet løsning kan løse opgaven at være platform for en VFG, og en installation med koordination af forskellige produkter vil efter vores opfattelse føre til store praktiske udfordringer både for de systemansvarlige, og for den endelige bruger.

 

Ved grad 1 og 2 vil man ofte kunne finde gratis udbydere, f.eks. kan Skype eller MSN Messenger håndtere tekstbaseret kommunikation, og dermed vil kravene til værten ikke være anderledes end til klienterne. Man skal i så fald være opmærksom på, at der ikke kan være mere end i alt 5 deltagere. Vælger man at bruge egen server, vil det kræve en installation, som er lige så omfattende som ved grad 3 eller højere – og man vil så være i stand til at tilkoble flere deltagere.

 

Ved grad 3 og 4 bliver der tale om systemmæssige krav, som udover evt. installation af platformsprogrammer på egne servere, også vil stille krav om bredbåndsforbindelser med stor kapacitet.

Det kan dog også gennemføres sådan, at man lejer selve serverfaciliteterne hos en udbyder af platformprogrammerne, f.eks. tilbyder både Adobe og IBM dette på kommerciel basis, ligesom f.eks. datacentre som UNI-C arbejder med den type af løsninger for uddannelsesinstitutioner.

For værten vil det under alle omstændigheder omfatte både Upload og Download hastigheder på mere end 512 Kbit/s – altså typisk erhvervsmæssige frem for private abonnementer (vurderet ud fra markedssituation foråret 2006), fordi der vil være tale om transmission af grafiske data.

Når man ønsker at overføre egentlig video i større omfang som server for flere rum og aktiviteter – herunder webkamera, film, podcasting eller streaming video, vil kravene ofte komme op på 1 eller 2 Gbit båndbredde. Den store størrelse er specielt begrundet i, at man som vært både skal håndtere indgående og udgående data, og har forbindelse til alle klienter samtidigt, mens den enkelte bruger (klient) alene har forbindelse til serveren.

Platforme til CSCL eller CSCW vil i mange tilfælde også være platforme, som rummer en større eller mindre del af de faciliteter, der skal til for at gennemføre VFG, og kan således være et grundlag for vurdering af kapacitetsbehov.

For at gennemføre VFG, vil der være tale om at arbejde på grad 5 – og dermed vil de lettilgængelige platformsmuligheder ikke kunne understøtte de nødvendige faciliteter.

Gennem dels egne erfaringer under MILstudiet (MIL1:2005), dels indsamlet ved vores interview og ikke mindst ved erfaringer opsamlet i forbindelse med vores respektive arbejde som undervisere på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, har vi følgende grundlæggende liste over de nødvendige faciliteter, der skal indgå i selve platformens programmer, eller eventuelt være forskellige programmer, der kan fungere samtidigt (f.eks. afspille video fra et websted, hvor den øvrige kommunikation fungerer via et andet):

 


Facilitet

Beskrivelse

whiteboard

Et vindue på skærmen, hvor alle (frit, eller styret af moderator) kan skrive og tegne. Svarer funktion til tavle eller flipover i et mødelokale

skærmdeling

Muligheden for at sende et skærmbillede og dermed programadgang fra egen computer ud til andre deltagere – f.eks. i forbindelse med demonstration, undervisning, produktinformation osv.

Der kan være tale om at kun afsender, eller andre deltagere direkte kan arbejde i det pågældende skærmbillede/program

fildeling

Mulighed for lettilgængelig overførsel af filer mellem deltagerne

video fremviser

Fremvisning af f.eks. streaming video, flash, WMA eller andre filformater, fra server, hos alle deltagere

chatfunktion

Synkron tekstbaseret kommunikation, gerne med adresseringsmuligheder, så alle, eller udvalgte, kan være modtagere.

VOIP

Overførsel af samtale. Der kan være ’fuldt dupleks’ – som indebærer, at alle kan tale samtidigt, eller ’walkie-talkie’, hvor man ’holder en tale-knap’ nede, mens man taler. Dette kan afhjælpe kvalitetsproblemer, f.eks. ved akustisk tilbagekobling, baggrundsstøj mm.

Webcam understøttelse

Tovejs understøttelse af videooptagelse og visning af den enkelte deltager.

Der vil ofte være tale om reduceret billedhastighed i forhold til egentlig videovisning af hensyn til båndbredde.

Administration af brugeroller

Bureau eller moderator skal kunne oprette deltagere, og invitere med adgangskoder osv.

Deltagere tildeles typisk roller som:

Gæst (Observator) – Gæsten er ikke part i gruppen, men kan følge processen, svarende til en observatør, der følger en FFG gennem video til et andet lokale.

Deltager (Participant) – Deltageren har naturligvis hovedrollen i en FG, og skal kunne læse, skrive, lytte og tale, samt se video med de øvrige deltagere

Fremviser (Presenter) – Rolle, der evt. kan skiftes mellem de enkelte deltagere, og indebærer mulighed for at vise f.eks. video, bruge whiteboard osv.

Ordstyrer (Moderator eller host) – Ud over den traditionelle mødetekniske del af rollen, vil moderator også have opgaver med at tildele rettigheder til deltagere.

Administrator – Systemadministratoren, der varetager den driftsmæssige del af platformen – tildeling af plads til filer, oprettelse af virtuelle rum etc. Administrator er normalt ikke part i den enkelte FG

 

 

logbog

Registrering af forløbet i form af antal brugere, kapacitetsanvendelse, login og logout

rapportering

Faciliteter til udskrivning af logbog og statistikker

automatisk optagelse – lyd, video, tekst

Faciliteter til at optage den samlede VFG som video til senere afspilning, - at gemme tekstindholdet fra chat og konferenceindlæg som filer til senere bearbejdning.

 

 1) Principper for at stille software frit til rådighed – se http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html#SEC1 – i bilag 3