6. Krav og forventninger til deltagerens system og kompetence - N

Som forudsætning for afvikling af en et virtuelt fokusgruppemøde (VFG), må der dels være nogle værktøjer til rådighed, dels være en parathed hos deltagerne. I første omgang beskrives nogle forhold hos deltageren, mens kravene til system, platform og serverforhold beskrives i Kap. 8

6.1 Teknik og Værktøjer hos deltager - N

Der er behov for udstyr og programmer på den computer, deltageren benytter, og mulighederne for at opfylde disse behov kan være medbestemmende for det råderum, man måtte have for at vælge afviklingsform for Fokusgruppen. Se også Bilag 5, hvor der er en gennemgang af tilbehør til computeren, samt nogle anbefalinger.

Asynkron – synkron

Man skal have et udgangspunkt, hvor det der kan besluttes om FG skal afvikles synkront eller asynkront.

Ved de asynkrone FG vil kravene reelt kunne opfyldes af e-mail, men oftest vil der være tale om et konferencesystem, som vi kender som del af de fleste e-læringsplatforme, mens det synkrone møde forudsætter et chatbaseret system. Dette kan generelt tilgodeses af en almindelig PC-installation med Internetadgang.

Blandt andet af hensyn til trygheden – herunder også sikkerhedsovervejelser i forbindelse med udveksling af mere eller mindre personlige oplysninger - for deltagerne, kan det være af betydning, at der vælges en form for ’lukket’ forum, frem for den mere åbne e-mail eller de ’offentlige’ chatsystemer.

Samtidig vil man ved det ’lukkede’ forum have lettere ved at koncentrere dialogen og at holde fokus, fordi der ikke kommer ’forstyrrende’ meddelelser ind undervejs.

Tale

Er der tale med i planen, vil det forudsætte en større kapacitet – den enkelte klient-PC, skal være installeret med et passende lydkort, og typisk vil man anvende et headset – kombineret hovedtelefon og mikrofon.

For den typiske bruger kan dette eventuelt indebære anskaffelse af et headset, idet normale højttalere og løs mikrofon erfaringsmæssigt (vi har i løbet af MILstudiet gjort grundige erfaringer i projektgruppernes arbejde med dels Skype, dels test af andre systemer) ikke fungerer hensigtsmæssigt pga. akustisk tilbagekobling. Dertil kan der være tale om download af klientsoftware.

De fleste PC’er med Windows, MAC eller Linux styresystemer, der blot er yngre end ca. 5 år (i 2006) vil have tilstrækkelig processor- og hukommelsesressourcer til at fungere som klienter.

En typisk ADSL forbindelse vil være tilstrækkelig på klientsiden.

Der kan dog være visse begrænsninger i mulighederne, specielt når der er tale om PC’er, der indgår i virksomheders installationer. Her kan der af driftsmæssige sikkerhedshensyn være begrænsninger i den enkelte brugers mulighed for at installere hardware eller software.

Billede

Ved 4. grad skal brugerens computer have tilstrækkelige grafikressourcer(se fodnote1) til at håndtere video i en passende opløsning, og med en tilpas stor opdateringshastighed. Generelt har nyere computere (2 – 3 år gamle eller nyere (i 2006)) har som regel tilstrækkeligt, men man vil kunne komme ud for at selv ganske nye PC’er, der er anskaffet og installeret direkte til kontorbrug i virksomheder, ikke har tilstrækkelig kapacitet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor man anvender såkaldte ’tynde klienter’ i et IT-miljø, hvor hovedparten af databehandlingen sker på serveren.

Man skal være opmærksom på båndbredden i opkoblingen til Internet, idet der som regel skal være mindst en ADSL forbindelse hos klienten, hvis der skal være en rimelig visning af grafik under afviklingen.

For at vise billeder/video hos deltageren, skal der være installeret den nødvendige software. En typisk Windows eller Mac computer er som regel standardmæssigt installeret med nogle af de mest generelle værktøjsprogrammer.  Afhængigt af platform kan der være behov for at installere yderligere, f.eks. Flash plug-ins, Apple Quick-Time, DirectX, ActiveX – alle disse er frit tilgængelige (og i de fleste tilfælde allerede installeret i kraft af anden anvendelse), og kan downloades fra Internettet, oftest vil der i forbindelse med platformen direkte være link og anvisninger til dette.

Endelig kan anvendelsen af webcam, ved grad 5, hos klienten forstærke behovet for båndbredde, fordi der også skal sendes med en rimelig kvalitet. De typiske ADSL abonnementer omfatter en rigelig Downloadhastighed (512 Kbit/s eller 1024 Kbit/s), mens Upload typisk ligger på 128 Kbit/s, der kan være i underkanten – afhængigt af kameraudstyr og indstillinger i øvrigt.

I bilag 5 er der en gennemgang af det mest typiske tilbehør, og derfra skal lige bringes nogle anbefalinger om valg og brug.

 


1) Grafikressourcer omfatter skærmkortet (der kan være del af selve bundkortet eller særskilt kort), der kontrollerer visningen på skærm.  Reelt er der tale om en dedikeret processor med tilhørende hukommelse.