9. Udvikling af koncept og prototype - N

Markedet for platforme, der kan bruges til afvikling af VFG er i en kraftig udvikling, hvor der især er tale om produkter, der har deres oprindelse i produkter til CSCW.

I forbindelse med dette projekt har vi koncentreret os om mulighederne for at anvende tilgængelige platforme for selve afviklingen af VFG.

Vi har undersøgt en række muligheder, og har ud fra diskussionen i kap. 6 afgrænset mulighederne til platforme, der kan tilbyde de faciliteter, som er oplistet i oversigten i kap. 6.3.3 – og her beskæftiget os med følgende produkter, som efter vores vurdering er ganske jævnbyrdige på de tekniske og facilitetsmæssige områder:

1.       Sametime 1) – kommercielt produkt fra Lotus / IBM. Sametime kan siges at indgå i produktfamilien Lotus Virtual Classroom rettet mod CSCL og dertil Notes og Domino, der omfatter kommunikation og planlægningsværktøjer – rettet mod CSCW

2.      Marratech 2)– kommercielt produkt – der direkte er rettet mod CSCL og –W med anvendelse af virtuelle rum.

3.      Breeze 3) – kommercielt produkt fra Adobe (oprindeligt Macromedia, der nu indgår i Adobe) – der direkte er rettet mod CSCL og –W med anvendelse af virtuelle rum.

Bag disse produkter kan der også være behov for anden serversoftware, f.eks. databaser til håndtering og administration af deltagere, indlæg, materialer osv. Dette har vi ikke medtaget i overvejelserne.

Disse platforme sigter direkte mod afviklingen af det virtuelle møde, hvori fokusgruppen skal finde sted.

Vi har ikke kunnet finde produkter med tilstrækkelig opfyldelse af facilitetetskravene, der var dansksprogede, selvom dette vil være en stor fordel i forhold til at leve op til tilgængelighed for deltagere. De tre programmer findes alle på engelsk, og i for Breezes vedkommende omfang også på andre (fremmed-)sprog.

Vi ønsker at konceptet også skal indeholde en introduktion til mulighederne, med beskrivelser af mulighederne, instruktion i tilmelding, vejledninger i udstyr mm., sådan, at interesserede – inviterede deltagere – opdragsgivere og moderatorer – uden at komme ind på selve platformen, med deraf følgende formaliteter og eventuelle forslag om download, kan sætte sig ind i, og evt. forberede sig på, den virtuelle fokusgruppes virkemåde og muligheder.

Derfor indeholder konceptet et websted: www.fokusgrupper.net som skal være alment tilgængeligt. Dette websted er tænkt som en form for portal til universet for virtuelle fokusgrupper.

 

 1) Se: http://www-128.ibm.com/developerworks/lotus/products/instantmessaging/

2) Se: http://www.marratech.com/

3) Se: http://www.adobe.com/products/breeze/?promoid=BINM